PH AMFORA

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN HIŠNI RED

ZA UPORABO GARAŽNE HIŠE FORNAČE

Splošne pogoje in hišni red za uporabo Garažne hiše Fornače (v nadaljevanju: »GH«) določa njen lastnik in upravljavec, družba PH AMFORA d.o.o., Piran, Dantejeva ulica 12, 6330 Piran – Pirano, matična številka: 8485607000 (v nadaljevanju: »PH AMFORA«).

Splošni pogoji in hišni red veljajo za vse uporabnike GH, PH AMFORA pa si pridržuje pravico do njihove spremembe. Splošni pogoji in hišni red štejejo za veljavne in za uporabnike GH zavezujoče od dne njihove javne objave na spletni strani www.phamfora.com, ob uvozu/izvozu in v vseh dvigalih v GH. V dvomu se šteje, da je dan objave teh splošnih pogojev in hišnega reda GH enak datumu, ki je zapisan na dokumentu.

 

Šteje se, da je voznik, ki je svoje vozilo zapeljal na območje GH, sprejel te splošne pogoje in hišni red ter vsakokrat veljavni cenik GH in s tem postal njen uporabnik, ter se zavezal, da bo uporabo parkiranega mesta plačal po vsakokrat veljavnem ceniku družbe PH AMFORA. V primeru, da voznik ne soglaša s temi pogoji in ne želi skleniti pogodbe o uporabi parkirnih površin GH, je dolžan svoje vozilo zapeljati v smeri izvoza pred vstopom na območje GH. S prehodom vozila skozi dvižne zapornice je, med družbo PH AMFORA in uporabnikom, sklenjena pogodba o uporabi parkirnih površin GH.

 1. Uvodna določila
 • Območje GH so površine (vstopna/izstopna steza za vozila, označene prometne poti ter parkirne površine), območja naprav in sistemov (plačilni avtomati, varnostni sistem, parkirna avtomatika, prezračevanje ipd) ter drugi prostori (službeni, pomožni prostori, sanitarije), ki jih lahko uporabljajo le uporabniki GH. Območje GH omogoča svojim uporabnikom uporabo parkirnih mest, kot so s signalizacijo označena na tleh, pri čemer je vstop v območje GH in izstop iz njega varovan z dvižnimi zapornicami.
 • Uporabniki GH so vsi, ki za določen čas najamejo oz. uporabijo parkirno mesto v GH, in sicer: abonenti, ki so lahko fizične osebe, kot tudi podjetja in dnevni uporabniki ter vsaka druga oseba, ki se nahaja na območju GH kot njihov sopotnik in druge osebe, ki se brez veljavnega parkirnega dovoljenja nahajajo v območju GH ter katerim je zadrževanje kot tudi kakršnekoli druge aktivnosti na območju GH prepovedano. Abonenti so uporabniki, ki z družbo PH AMFORA sklenejo pisno pogodbo o uporabi parkirnih površin v GH najmanj za obdobje enega leta. Dnevni uporabniki so uporabniki, ki za uporabo parkirnih površin v GH z družbi PH AMFORA sklenejo pogodbo s konkludentnim ravnanjem – z vsakokratnim prehodom vozila skozi dvižne zapornice v GH. V dvomu se šteje, da je dnevni uporabnik lastnik vozila.
 • Uporabniki GH morajo pri parkiranju vozila skrbno upoštevati horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo oz. talne oznake ter svoje vozilo parkirati izključno na označeno parkirno mesto, tako, da ima vozilo vsa kolesa, vključno s stranskimi ogledali znotraj posameznega označenega parkirnega mesta ter paziti, da s parkiranjem ne ovirajo ostalih uporabnikov GH.
 • Če uporabnik vozilo opusti (na vozilu ni registrske številke, pnevmatike so prazne, vozilo je odklenjeno, poškodovano ali nevozno ali nihče ne skrbi zanj, napačno parkirano, ipd.) ima GH pravico vozilo odstraniti iz parkirne hiše na stroške uporabnika oz. lastnika tega vozila. GH ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane pri takšni odstranitvi vozila iz GH. Šteje se, da je vozilo opuščeno tudi, če ob izpolnjenih pogojih iz prejšnjega stavka to nepretrgoma, več kot sedem dni parkira v GH brez predhodnega pisnega dogovora z upravljavcem GH, družbo PH AMFORA.
 • Uporabniki se morajo ravnati po cestno prometnih predpisih, prometni signalizaciji, notranjih navodilih upravljavca in hišnim redom, ki je sestavni del teh splošnih pogojev. Prav tako se morajo uporabniki ravnati po drugih navodilih osebja GH, ki niso zajeta v teh Splošnih pogojih poslovanja in hišnem redu, vendar so javno objavljena na enak način kot slednji. Ti Splošni pogoji poslovanja in hišni red so sestavni del pogodbe, ki jo uporabniki sklenejo z družbo PH AMFORA za uporabo parkirnih površin v GH.
 • Nejasna določila teh Splošnih pogojev poslovanja in hišnega reda, ki jih je sprejela družba PH AMFORA, se razlagajo v korist uporabnika.
 • V primeru kršitev teh Splošnih pogojev poslovanja in hišnega reda ali drugih javno objavljenih navodil družbe PH AMFORA oz. osebja GH, je kršitelj dolžan izvajalcu povrniti vso morebitno povzročeno škodo in stroške, povezane z izterjavo teh terjatev.
 • Uporabnike, njihove sopotnike oz. spremljevalce in tretje osebe, se na kršitev lahko opozori z odvetniškim opominom, katerega strošek je obračunan skladno z veljavno Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/15, s spremembami, v nadaljevanju: »OT«) in je sestavljen iz stroška pridobitve osebnih podatkov o kršitelju (tar. št. 39/5 posebnega dela OT) in stroška sestave opomina (tar. št. 38/4 posebnega dela OT). Od kršitelja se lahko, poleg povzročene škode, zahteva tudi povračilo odvetniških stroškov.
 • Uporabnik, njihovi sopotniki oz. spremljevalci in tretje osebe, ki se jih skladno s temi Splošnimi pogoji poslovanja in hišnim redom obravnava kot kršitelje, imajo vedno pravico ugovarjati zoper očitano kršitev in dokazovati, da očitanih kršitev niso storili, imajo pa tudi pravico do vpogleda v dokazno gradivo o očitanih kršitvah.
 • PH AMFORA ima pravico uporabnikom, njihovim sopotnikom oz. spremljevalcem in tretjim osebam kot povzročiteljem škode zaračunati škodo, ki je nastala na površini GH, tako v notranjih kot zunanjih prostorih oz. na premičnih ter nepremičnih stvareh, ki se nahajajo na celotni površini GH in za katero odgovarja povzročitelj škode.
 1. Plačilo uporabe parkirnega prostora in pogoji uporabe za abonente
 • Uporabniki so za uporabo parkirnih površin v GH dolžni plačati parkirnino. Abonenti višino in način plačila parkirnine oz. uporabnine parkirnih površin dogovorijo s pisno pogodbo, dnevni uporabniki pa plačajo parkirnino po vsakokratnem veljavnem ceniku za uporabo GH, ki je objavljen na spletni strani phamfora.com in ob uvozu in vhodih v GH in izvozih iz nje.
 • Abonmaji se obračunajo po vsakokratnem veljavnem ceniku, pri čemer so abonmaji, izdani stalnim prebivalcem v mestu Piran, najemnikom stanovanj v ožjem delu mestnega jedra z začasnim prebivališčem, ki se izkažejo z najemno pogodbo, zaposlenim v mestu Piran in invalidom, vezani na točno določeno vozilo enakih registrskih in niso prenosljivi, kar pomeni, da omenjeni abonenti ene garažne kartice ne smejo uporabljati za več različnih vozil z različnimi registrskimi številkami.
 • PH AMFORA kot upravljavec GH ne zagotavlja prostih parkirnih mest dnevnim uporabnikom, niti imetnikom abonmajev, na kar upravljavec GH še posebej opozori abonente pred vsakokratno sklenitvijo pogodbe o uporabi parkirnih površin v GH.
 • PH AMFORA lahko sklene le določeno število abonmajev, in sicer do zapolnitve vsakokratnih kapacitet, t.j. 30% vseh parkirnih mest v GH (vseh parkirnih mest v GH je 838). Kapaciteto parkirnih mest, namenjeno abonentom, si upravljavec GH pridržuje spreminjati z vsakoletno poslovno politiko upravljanja GH.
 • Čas parkiranja se beleži avtomatično, tako za abonente kot za dnevne uporabnike. Ob prehodu vozila skozi dvižne zapornice v GH se v informacijskem sistemu zabeleži registrska številka avtomobila, datum in ura prehoda zapornice. V primeru dnevnih uporabnikov, se ti podatki odtisnejo na parkirni listek, ki ga prevzame uporabnik za namen plačila parkirnine. Dnevni uporabnik je parkirni listek dolžan shraniti do izstopa iz GH. V primeru izgube parkirnega listka ali parkirne kartice, je GH upravičena uporabniku dodatno zaračunati strošek izdelave novega parkirnega listka ali nove parkirne kartice. O izgubi parkirnega listka ali parkirne kartice je uporabnik nemudoma dolžan obvestiti pooblaščeno osebje GH ali na telefonsko številko 00386 5676 7114 / 00386 (0)40 363836 ali po e-pošti na naslov: [email protected]. Vozilo, ki parkira v GH, mora vstopiti in izstopiti z istim parkirnim listkom. Parkirni listek in parkirna kartica sta last PH AMFORE. V primeru, če uporabnik GH izgubi parkirni listek, je uporabnik dolžan plačati parkirnino po porabljenem času parkiranja vozila, hkrati pa si upravljavec GH pridržuje pravico od uporabnika v primeru izgube parkirnega listka zahtevati povračilo stroškov izdelave novega parkirnega listka.
 • stroška storitve poizvedbe in najdbe vhoda vozila, točen datum in uro izgubljenega kratkotrajnega parkirnega listka ter samo izdelavo 30,00 € (plačilo parkirnine ni všteto v ceno storitve),
 • stroška storitve priprave zgodovine gibanja pogodbene kartice za določeno obdobje – 10,00 €.
 • V primeru dnevnih uporabnikov se šteje, da uporaba enega od razpoložljivih parkirnih mest traja do plačila parkirnine, nato mora dnevni uporabnik z vozilom v 15-ih minutah zapustiti GH. Če dnevni uporabnik zapusti GH, ne da bi izpolnil svojo obveznost plačila parkirnine po ceniku, to ne pomeni prekinitve trajanja najema. Uporabnik je s tem prekršil svojo osnovno pogodbeno obveznost oz. se šteje njegovo ravnanje kot pobeg, ki ima vse zakonske znake kaznivega dejanja zatajitve. Iz tega naslova je uporabnik zavezan za plačilo celotne parkirnine od trenutka vstopa v GH (datuma in ure prehoda zapornice) do njenega plačila, v skladu s temi pravili in vsakokratnim veljavnim cenikom, to je plačilu parkirnega listka ali na avtomatu ali blagajni GH, s čimer se najemno razmerje konča. Družba PH AMFORA lahko poleg parkirnine oz. uporabnine od datuma in ure prehoda zapornice – vstopa v GH do njenega poplačila, uporabniku za vsak izvoz iz GH brez izpolnitve obveznosti plačila parkirnine (pobeg) zaračuna stroške za ugotovitev identitete kršitelja (pregled video nadzornega sistema, pregled parkirnega sistema in sistema nadzora registrskih tablic), stroške izdelave novega parkirnega listka, ki je bil v posledici pobega odtujen oz. uničen in stroške ponastavitve informacijskega sistema delovanja dvižnih zapornic (se ob pobegu zaustavijo). Upravljavec GH bo proti takšnim kršiteljem, sostorilcem in njihovim pomagačem uveljavljal kazensko in civilno odgovornost. GH si kljub uporabnikovem izvozu brez plačila (pobeg), pridržuje pravico, da parkirno mesto, ki ga je uporabljal uporabnik pred pobegom iz GH, odda drugemu uporabniku, pri čemer je uporabnik, ki je pobegnil oz. zapustil površine GH brez plačila, dolžan plačati parkirnino za celotno dobo od vstopa v GH in do trenutka obračuna kartice ter plačila le te, kot pojasnjeno zgoraj. Prav tako ima upravljavec GH pravico od uporabnika v primeru pobega oz. drugih zlorab parkirnih površin zahtevati povrnitev nastalih stroškov, pojasnjenih in navedenih zgoraj. GH ni dolžna preverjati, ali je vozilo, za katerega uporabniško oz. najemno razmerje ni zaključeno v skladu s temi splošnimi pogoji, dejansko v GH.
 • Zloraba parkirnega listka ali parkirne kartice pomeni vsako ravnanje v nasprotju s temi splošnimi pogoji, zlasti pa uporaba istega parkirnega listka ali parkirne kartice za izvoz dveh ali več vozil brez plačila.
 • Osebam, ki ne posedujejo veljavnega parkirnega listka ali parkirne kartice (veljavnega dovoljenja) oziroma niso v spremstvu uporabnika GH je vstop ter zadrževanje na območju GH prepovedano. To izrecno velja tudi za vsa območja vstopov in izstopov v in iz GH ter področja, kjer se nahajajo blagajne, plačilni avtomati, sanitarije ter parkirna avtomatika. V primeru kontrole so osebe, ki se nahajajo na območju GH, dolžne uslužbencu ali varnostni službi GH predložiti veljavno dovoljenje za parkiranje.
 1. Odgovornost za škodo
 • Uporabniki in njihovi sopotniki parkirne površine in preostale prostore v GH uporabljajo na lastno odgovornost. Prav tako uporabniki in njihovi sopotniki v GH na lastno odgovornost parkirajo svoja vozila.
 • PH AMFORA, ne prevzema nobene odgovornosti za hrambo vozila v času uporabe parkirnih površin GH oz. parkiranja in ni odgovorna za morebitno škodo na vozilih ali v vozilih, ki nastane v času uporabe parkirnega mesta in drugih površin oz. prostorov v GH.
 • PH AMFORA ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo uporabniki ali njihovi sopotniki ob pobegu oz. poskusu pobega iz GH.
 • PH AMFORA ne odgovarja za nobeno škodo, ki jo povzročijo tretje osebe.
 • PH AMFORA ne odgovarja za izgubo ali krajo osebnih predmetov, ki se nahajajo na območju GH. GH ne odgovarja za smrt ali telesne poškodbe, ki jo utrpi oškodovanec, uporabnik GH, njegov sopotnik ali tretja oseba.
 • PH AMFORA, lahko odgovarja za škodo, ki nastane na vozilu v času uporabe parkirnega mesta v GH oziroma nastane uporabniku in njihovim sopotnikom, v času, ko se ta giblje na območju GH, samo v primeru, da škodo povzroči osebje GH. Odgovornost za škodo, ki bi jo povzročilo osebje GH je izključena, kadar je škoda storjena v skrajni sili. V teh primerih so uporabnik in njihovi sopotniki dolžni osebje GH o škodi nemudoma obvestiti in omogočiti ogled in zavarovanje dokazov, še preden premakne vozilo oziroma drugače ogrozi verodostojen popis okoliščin domnevnega škodnega dogodka. Uporabnik in pooblaščeni delavec GH o škodi na vozilu, ki naj bi bila posledica ravnanja osebja GH, naredita ustrezni zapisnik.
 • PH AMFORA, v nobenem primeru ne odgovarja za lahko malomarnost, v primeru hude malomarnosti in naklepa pa je njena odgovornost omejena na največ 2.000,00 EUR. PH AMFORA ne odgovarja za smrt ali telesne poškodbe in s tem povezano materialno škodo, ki jo utrpi oškodovanec – uporabnik GH ali njegov sopotnik oz. spremljevalec, če se ta kot pešec ni gibal po območjih, ki so označena za gibanje pešcev in škoda izhaja iz njegovega gibanja kot pešca. Uporabniki so seznanjeni z dejstvom, da gre za GH, v kateri se na tleh lahko pojavlja mokrota in madeži zaradi tekočin, ki iztekajo iz vozil, ter soglašajo, da PH AMFORA ni dolžna v vsakem trenutku zagotavljati brezhibne pohodne površine, dolžna pa je to kontrolirati v času obratovanja recepcije GH po vnaprej določenem urniku. V primeru padavin uporabnik mora pričakovati, da bo pohodna površina mokra, in temu primerno prilagoditi vožnjo po površinah GH oz. gibanje, hojo po GH, pri čemer v takšnem primeru posebna obvestila o mokroti tal niso potrebna.
 • PH AMFORA ne odgovarja za škodo, ki bi jo povzročilo njeno osebje, če je škoda storjena v stiski. Ima pa PH AMFORA v primeru, če njeno osebje odvrača škodno nevarnost od drugega, zahtevati od te osebe povrnitev tiste škode, kateri se je osebje PH AMFORA smotrno izpostavilo.
 • Uporabnik GH ali njegov sopotnik ter druge osebe, ki se brez veljavnega parkirnega dovoljenja nahajajo v območju GH, je odgovoren za vsako neposredno ali posredno škodo na ljudeh (uporabnikih) ali stvareh na območju PH, ki nastane zaradi njegovega ravnanja ali ravnanja njegovih sopotnikov oziroma spremljevalcev.
 1. Izvajanje videonadzora
 • Območje GH je varovano z videonadzorom za namen nadzora vstopa in izstopa iz GH, varstva zaposlenih, varstva premoženja GH. ter preprečitve nastanka škode in vzdrževanja reda. Z videonadzorom so zajeti vsi uporabniki GH.
 • Uporabniki, njihovi sopotniki in tretje osebe, ki se brez veljavnega parkirnega dovoljenja nahajajo na območju GH, so o izvajanju videonadzora obveščeni prek obvestil, nameščenih pred dvižno zapornico za uvoz v GH, na vseh vhodih oz. izhodih za pešce, pa tudi v vseh dvigalih GH. Obvestila vsebujejo podatek o tem, da se izvaja videonadzor, da ga izvaja PH AMFORA in telefonsko številko: 00386 (0)40 363836, kjer lahko uporabniki GH prejmejo informacije o tem, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz video nadzornega sistema. Videoposnetki se preko 4K kamer hranijo 9 dni, posnetki ostalih kamer pa do 6 mesecev. Posnetki se brišejo skladno z zmogljivostmi strojne opreme, vendar najkasneje v 6 mesecih po nastanku, razen v kolikor niso posnetki posameznih dogodkov zaradi zaščite pravnih interesov družbe PH AMFORA (obrambe pred zahtevki uporabnikov, uveljavljanje zahtevkov proti odgovornim uporabnikom) trajno shranjeni (zlasti v primeru pobega, zlorabe parkirnega listka oz. kartice, povzročanja škode na premoženju upravljavca GH, povzročanja škode na premoženju uporabnikov in škodnih primerov). Uporabniki GH so o videonadzoru obveščeni pri vhodu v GH, kjer je nameščena opozorilna tabla o izvajanju videonadzora s kontaktno številko. Prav tako so nalepke z obvestilom o izvajanju videonadzora nameščene v dvigalih.
 • PH AMFORA bo posnetke nadzornih kamer hranila in obdelovala v skladu z veljavno zakonodajo in internimi pravilniki, izključno z namenom zagotavljanja varnosti ljudi, preprečitve nastanka škode in vzdrževanja reda.
 • Uporabniki in njihovi sopotniki ter druge osebe, ki se brez veljavnega parkirnega dovoljenja nahajajo v območju GH se izrecno strinjajo, da se vsi videoposnetki v primeru kršitev lahko uporabijo kot dokaz proti njim ali v postopku med PH AMFORA in njimi.
 1. Obdelava osebnih podatkov
 • PH AMFORA, kot upravljavec osebnih podatkov v smislu določil Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679, v nadaljevanju: »GDPR«) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, s spremembami, v nadaljevanju: »ZVOP-1«) vodi zbirko podatkov o uporabnikih GH, ki nastanejo v posledici uporabe parkirnih površin GH in uporabe video nadzornega sistema.
 • PH AMFORA v posledici uporabe sistema za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic vodi zbirko dnevnih uporabnikov GH, v kateri se obdelujejo podatki, ki se po prevladujočem tolmačenju štejejo za osebne podatke, kadar je dnevni uporabnik (fizična oseba) tudi lastnik vozila, za katerega je uporabljal parkirno mesto v GH. V zbirki podatkov o dnevnih uporabnikih so podatki o registrski številki, datumu in uri uvoza v GH in izvoza iz GH ter podatki, povezani z izvajanjem morebitne pogodbe (višina parkirnine, plačilo, neplačane obveznosti ipd), zlasti, če gre za uporabnike, ki parkirne površine GH koristijo dlje kot en mesec. Vsi podatki o dnevnih uporabnikih so zbrani in obdelovani za namen izvajanja konkludentno sklenjene pogodbe o najemu oz. uporabi parkirnega prostora v GH (pravna podlaga za takšno obdelavo je točka b) prvega odstavka 6. člena GDPR). Podatki se v zbirki hranijo največ do dve leti oz. 730 dni za namene uveljavljanja oziroma obrambe pred različnimi pravnimi zahtevki, ki bi lahko izvirali iz pogodbenega razmerja med dnevnim uporabnikom in GH. Podatki se posredujejo izvajalcem oz. podizvajalcem parkirnega sistema za prepoznavo registrskih številk:

 

 • PH AMFORA vodi tudi zbirko osebnih podatkov o abonentih oz. o uporabnikih, ki imajo za uporabo parkirnih površin GH z družbo PH AMFORA sklenjeno pogodbo oz. t.i. abonma, pri čemer se v tej zbirki osebnih podatkov zbirajo podatki o osebnem imenu, naslovu prebivališča, znamki vozila, registrski številki vozila, številki garažne kartice, če je bila izdana, podatki o direktni bremenitvi uporabnikovega računa za namen plačila parkirnine oz. uporabnine (naziv banke, številka TRR…), podatki o izvajanju pogodbe – parkiranju (datum, ura uvoza in izvoza iz GH, registrska številka avtomobila) in podatki v zvezi z obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbe (zaračunane storitve, plačani računi, neplačane obveznosti, prisilne izterjave ipd). Vsi podatki pogodbenih strank oz. abonentov so zbrani in obdelovani le za namen izvajanja pogodb o uporabi parkirnih površin v Garažni hiši Fornače. V zbirki se hranijo največ pet let za namene uveljavljanja oziroma obrambe pred različnimi pravnimi zahtevki, ki bi lahko izvirali iz pogodbenega razmerja med najemniki oz. pogodbenimi strankami, abonenti in družbo PH AMFORA.
 • PH AMFORA vodi tudi zbirko podatkov o škodnih dogodkih, ki so jih uporabniki prijavili kot dogodke, za katere je odgovorno osebje GH. V tej zbirki se vodijo podatki o prijavitelju škode (osebno ime, naslov, kontaktni podatki), podatki o škodnem dogodku (zapisnik ali kratek opis domnevnega škodnega dogodka), podatki o domnevnem povzročitelju škode (osebno ime, naziv delovnega mesta) in drugi podatki, pomembni za presojo odškodninske odgovornosti družbe PH AMFORA. Podatki v tej zbirki se obdelujejo zgolj za namen presoje odškodninske odgovornosti upravljavca oziroma za uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki domnevnih oškodovancev (pravna podlaga za obdelavo je točka f) prvega odstavka 6. člena GDPR, pri čemer zakoniti interes predstavlja obravnava zahtevkov domnevnih oškodovancev pri upravljavcu). Hranijo se največ pet let oz. do zaključka morebitnega sodnega postopka.
 • PH AMFORA osebnih podatkov ne iznaša v tretje države. Vsi morebitni pogodbeni partnerji – obdelovalci osebnih podatkov, ki poleg zaposlenih pri upravljavcu obdelujejo osebne podatke, imajo sedež na območju Evropske Unije in z družbo PH AMFORA sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. PH AMFORA osebnih podatkov uporabnikov, njihovih spremljevalcev in tretjih oseb ne obdeluje za namene neposrednega trženja in jih ne posreduje tretjim, razen če bi bila k temu zavezana zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti ali bi s posredovanjem soglašal sam uporabnik, njihov spremljevalec ali tretja oseba.
 • V času obdelave osebnih podatkov imajo uporabniki in njihovi spremljevalci, ki se nahajajo na območju parkirnih površin GH pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave ali izbrisa vseh ali posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer pisno z zahtevo, posredovano na spodaj opredeljene kontaktne podatke. Pravico imajo, da kadar koli ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov, do prenosljivosti podatkov in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.
 • Zahteve za uveljavitev pravic iz naslova varstva osebnih podatkov lahko posamezniki naslavljajo na upravljavca pisno po pošti na naslov: PH AMFORA d.o.o., Dantejeva ulica 12, 6330 Piran – Pirano ali po elektronski pošti na naslov [email protected].
 1. Obveznosti uporabnikov, njihovih sopotnikov oz. spremljevalcev ter drugih oseb, ki se brez veljavnega parkirnega listka nahajajo na območju GH
 • Na območju GH veljajo cestno prometni predpisi. V primeru nespoštovanja cestno prometnih predpisov je upravljavec GH upravičen ukrepati skladno s predpisi ter temi splošnimi pogoji.
 • Uporabniki so na območju GH dolžni:
 • upoštevati cestno prometne predpise – horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo v GH (talne oznake, prometne znake, svetlobno in zvočno signalizacijo);
 • kot pešci se gibati zgolj na območjih, označenih za gibanje pešcev, ter se gibati previdno in vremenskim razmeram primerno;
 • vedno plačati uporabo oz. najem parkirnega mesta;
 • hraniti parkirni listek pri sebi vse do izvoza iz GH in ga na zahtevo pokazati osebju GH;
 • vozilo ugasniti takoj, ko je parkirano na za to namenjeno mesto, in zagotoviti, da se vozilo med parkiranjem ne bo premikalo;
 • med vožnjo z vozilom na območju GH imeti prižgane dnevne luči;
 • po plačilu parkirnine zapustiti območje GH v času največ 15 minut;
 • pred vstopom v GH z vozila odstraniti sneg;
 • poskrbeti, da z vozila ne izteka olje ali druge škodne tekočine;
 • v primeru nepravilnosti, opažene nastale škode in opaženih drugih kršitvah določil teh splošnih pogojev in parkirnega reda, o tem nemudoma obvestiti uslužbence GH.
 1. Prepovedana ravnanja uporabnikov, njihovih sopotnikov oz. spremljevalcev ter tretjih oseb, ki se nahajajo na območju GH
 • Uporabniki, njihovi sopotniki ter druge osebe, ki se nahajajo na območju GH, ne smejo:
 • v GH vstopiti z vozilom, višjim od 2,3 metrov ali širšim od 2 metrov;
 • voziti hitreje kot 10 km/h;
 • imeti manjše varnostne razdalje od 5 metrov;
 • parkirati na parkirnem mestu, na katerem je ovira;
 • parkirati vozila tako, da onemogoča normalen vstop/izstop iz vozila tudi drugim in tako, da ovira vozila na vozni stezi;
 • slikovno snemati ali delati slikovne posnetke na območju GH;
 • vstopiti v GH z vozilom s prikolico, razen s predhodno pridobljenim soglasjem upravljavca GH;
 • vstopiti v GH s kolesom z motorjem ali kolesom;
 • vstopiti v GH z vozilom na plin;
 • povzročiti škodo na opremi, napravah ali vozilih v GH;
 • vstopiti v GH brez veljavnega parkirnega listka;
 • puščati osebnih predmetov izven vozila oz. v vozilu na vidnem mestu, popravljati vozila, opravljati servis na vozilu ipd.;
 • odlagati ali skladiščiti predmetov, materialov, snovi in komunalnih odpadkov;
 • kaditi, posedati, spati, uživati alkohol, beračiti, prosjačiti;
 • nameščati reklamnih napisov, deliti letake ali ostale marketinške materiale;
 • ustavljati vozila na voznih, vstopnih, izstopnih in vmesnih stezah, prehitevati ostalih vozil, obračati vozila ali voziti vzvratno;
 • puščati prižganih vozil, ko so ta parkirana v GH;
 • puščati odklenjenih vozil;
 • odstranjevati ali premeščati opremo ali naprave GH (zlasti opozorilne znake, prometno signalizacijo, parkirno ter varnostno avtomatiko in gasilne naprave);
 • z vozilom zapustiti GH brez plačila parkirnine oz. brez zaključitve najemnega oz. uporabniškega razmerja;
 • zlorabiti parkirnega listka, pri čemer se za zlorabo šteje tudi, če imetnik abonmaja s parkirnim listkom oz. garažno kartico vstopi v prostore GH z drugim vozilom, kot je to določeno s pogodbo;
 • uporabiti abonmaja za izhod iz GH po vhodu vozila v GH z uporabo kratkotrajnega parkirnega listka;
 • prenašati parkirnega listka.
 • Za kršitve, določene v prejšnjem odstavku in v točkah 2.6. in 2.7. teh splošnih pogojev poslovanja in hišnega reda, je kršitelj družbi PH AMFORA za vsako posamezno kršitev dolžan plačati stroške za ugotovitev identitete kršitelja (pregled video nadzornega sistema, pregled parkirnega sistema in sistema nadzora registrskih tablic), stroške izdelave novega parkirnega listka, ki je bil v posledici pobega odtujen oz. uničen in druge stroške v zvezi z odpravo povzročene škode.
 • PH AMFORA je tudi v primeru odstranitve ali premestitve vozila, katerega uporabnik je kršil določila točke 7.1. teh Splošnih pogojev poslovanja in hišnega reda, upravičena zaračunati stroške odstranitve ali premestitve vozila.
 1. Na območju GH veljajo sledeča pravila za zagotavljanje reda:
 • na območje GH ni dovoljeno prinašati orožja, vnetljivih snovi, eksplozivnih snovi, pirotehničnih izdelkov ali nevarnih predmetov oz. snovi;
 • uporabniki in obiskovalci skupnih prostorov GH so dolžni te prostore uporabljati tako, da pri tem na noben način ne ovirajo drugih, pri čemer mora biti zagotovljen prost pretok na hodnikih, stopniščih, dvigalih, vhodih, prehodih in izhodih;
 • uporabnikom in obiskovalcem je prepovedana uporaba in zadrževanje v prostorih, ki jim niso namenjeni ter uporaba prehodov, hodnikov, stopnišč, ki so namenjeni izključno za osebje GH;
 • na območju GH ni dovoljeno nasilno in drzno vedenje, nedostojno vedenje in vpitje posameznika ali skupine, s katerim se povzroča vznemirjanje ali ogrožanje posameznika ali skupine;
 • na območju GH ni dovoljeno beračiti, izzivati ali koga spodbujati k pretepu ali se vesti na drzen, nasilen, nesramen, žaljiv ali podoben način ali koga zasledovati in s takšnim vedenjem pri njem povzročiti občutek ponižanosti, ogroženosti, prizadetosti ali strahu;
 • brez posebnega predhodnega dovoljenja družbe PH AMFORA, je na območju GH prepovedano prodajanje srečk, zbiranje prostovoljnih prispevkov, izvajanje anket, deljenje letakov, izvajanje ulične glasbe oz. ostale ulične umetnosti;
 • na območju GH ni dovoljeno namenoma poškodovati, prevračati, odstraniti ali kako drugače v nasprotju z namenom uporabe ravnati z opremo na skupnih površinah območja GH, kot so: krasno rastlinje, klopi, prodajni pulti, razsvetljava, znaki, reklamni in drugi napisi, table, priprave in naprave na rekreativnih površinah, igrala na otroških površinah in podobne naprave;
 • na varovanem območju ni dovoljeno pisati ali risati po zidovih, ograjah ali drugih delih objekta GH in njemu pripadajoče opreme;
 • uporabniki in obiskovalci GH so dolžni ravnati v skladu z ukrepi oz. navodili varnostnega osebja GH;
 • uporabniki in obiskovalci GH ne smejo s silo ali grožnjo, da bodo neposredno uporabili silo, ovirati ali preprečiti izvajanje ukrepov osebja GH.
 • Za kršitve pravil hišnega reda, ki so določene v prejšnjem odstavku, je kršitelj družbi PH AMFORA za vsako posamezno kršitev dolžan plačati stroške za ugotovitev identitete kršitelja (pregled video nadzornega sistema, pregled parkirnega sistema in sistema nadzora registrskih tablic), stroške izdelave novega parkirnega listka, ki je bil v posledici pobega odtujen oz. uničen in druge stroške v zvezi z odpravo povzročene škode.
 1. Nadzor nad izvajanjem Splošnih pogojev in hišnega reda
 • Nadzor nad spoštovanjem Splošnih pogojev in hišnega reda opravlja osebje GH in varnostna služba ATRAN sistemi in varovanje d.o.o.
 • V primeru kršitve določb teh Splošnih pogojev in hišnega reda, lahko pooblaščeno osebje GH oziroma varnostna služba GH proti kršitelju izvede naslednje ukrepe: (i) izda opozorilo, (ii) prepove vstop na območje GH, (iii) odstrani osebo z območja GH ter uporabi druge potrebne ukrepe, ki jih lahko izvaja pooblaščena varnostna služba skladno z zakonskimi pooblastili Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11). Pooblaščeno osebje GH ali pooblaščena odvetniška pisarna po pooblastilu upravljavca GH, lahko uporabnike, njihove sopotnike oz. spremljevalce in tretje osebe na kršitve teh Splošnih pogojev in hišnega reda opozori z odvetniškim opominom, skladno s točko 1.8.
 1. Končne in prehodne določbe
 • V primeru prenosa pravice upravljanja GH na drugo pravno osebo, si PH AMFORA pridržuje pravico do prenosa pogodb na drugo osebo, s čimer vsakokratni najemniki oz. uporabniki s podpisom pogodbe izrecno soglašajo.
 • Morebitni spori, ki bi utegnili izhajati iz pogodbenega razmerja med družbo PH AMFORA kot upravljavcem GH na eni strani in uporabniki, njihovimi sopotniki oz. spremljevalci ter tretjimi osebami na drugi strani in iz teh Splošnih pogojev poslovanja in hišnega reda, se bodo skušali najprej rešiti po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče je za morebitne spore pristojno sodišče v Piranu.
 • Ti Splošni pogoji poslovanja in hišni red stopijo v veljavo z dnem 25.08.2021 in so priloga k pogodbam o uporabi parkirnih površin v GH Fornače. Z dnem prejetja Splošnih pogojev poslovanja in hišnega reda se šteje, da je uporabnik oz. najemnik seznanjeni z njihovo vsebino.
 • Z dnem 25.08.2021 prenehajo veljati Splošni pogoji uporabe garažne hiše z dne 01.12.2019.

Piran, dne 01.06.2023

PH AMFORA d.o.o.

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Obvestilo o uporabi piškotkov.Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.